Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

Have any Questions? +01 123 444 555
en

Siemens Digital Logistics sp. z o.o. merge into Siemens Industry Software Sp. Z.o.o.

Siemens Digital Logistics sp. z o.o.plans to merge into Siemens Industry Software Sp. Z.o.o. in the fourth quarter of 2023.

Therefore, the companies have jointly agreed on a Terms of Merger of Companies. The agreed Terms of Merger, after their publication, will be submitted to the competent register court of each respective company.

The merger will be executed by way of merger by acquisition, according to Article 492 (1) point 1 CCC i.e. the transfer of all assets of the Acquired Company by way of universal succession, to the Acquiring Company. Upon the consent of the shareholder of both merging companies the merger procedure will be simplified by withdrawal from some non-obligatory stages, including examination of the terms of merger by the expert appointed by the register court and preparation of the report justifying merger by the Boards of both companies.

Having regard to the fact that the both merging companies have the same sole shareholder, i.a. Siemens Beteiligungen Europa GmbH, the planned merger will not change the shareholders’ structure of Siemens Industry Software sp. z o.o.

Execution of the merger will require amendment of the Articles of Association and increase of the share capital of the Acquiring Company (Siemens Industry Software sp. z o.o.) by establishing additional shares for Siemens Beteiligungen Europa GmbH in exchange for the assets Siemens Digital Logistics sp. z o.o. being merged into Siemens Industry Software sp. z o.o.

The Boards of Siemens Digital Logistics sp. z o.o. and Siemens Industry Software sp. z o.o., pursuant to Article 500 (21) of the CCC publish on their websites the agreed Terms of Merger.

 

Siemens Digital Logistics sp. z o.o. planuje połączyc się ze spółką Siemens Industry Software Sp. Z.o.o. w czwartym kwartale 2023 roku.

Siemens Digital Logistics sp. z o.o. planuje połączyc się ze spółką Siemens Industry Software Sp. Z.o.o.  w czwartym kwartale 2023 roku.

Dlatego też spółki razem uzgodniły Plan Połączenia Spółek. Uzgodniony Plan Połączenia, po jego publikacji na stronach internetowych spółek, zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych właściwych dla obydwu łączących się spółek.

Połączenie zostanie zrealizowane w trybie tzw. łączenia przez przejęcie, zgodnie z art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej, na zasadzie sukcesji uniwersalnej, na rzecz Spółki Przejmującej. Na podstawie zgody udzielonej przez wspólnika obydwu łączących się spółek, procedura połączenia zostanie uproszczona poprzez rezygnację z części nieobowiązkowych etapów, włączając w to badanie planu połączenia przez biegłego powołanego przez sąd rejestrowy oraz przygotowanie sprawozdania uzasadniającego połączenia przez zarządy obydwu spółek.

Biorąc pod uwagę fakt, iż obydwie łączące się spółki mają tego samego jedynego wspólnika, tj. spółkę Siemens Beteiligungen Europa GmbH, planowane połączenie nie spowoduje zmian w strukturze wspólników spółki Siemens Industry Software sp. z o.o.

Realizacja połączenia wymagać będzie zmiany treści umowy spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Siemens Industry Software sp. z o.o.) poprzez utworzenie dodatkowych udziałów na rzecz Siemens Beteiligungen Europa GmbH w zamian za aktywa spółki Siemens Digital Logistics sp. z o.o., które zostaną przeniesione na skutek połączenia do spółki Siemens Industry Software sp. z o.o.

Zarządy spółki Siemens Digital Logistics sp. z o.o. oraz spółki Siemens Industry Software sp. z o.o., na podstawie art. 500 par. 21  k.s.h., publikują na swoich stronach internetowych uzgodniony Plan Połączenia.

Siemens Digital Logistics specializes in the digital transformation of logistical processes. The company, part of Siemens Digital Industries Software, is a leading IT provider in global supply chain management with a portfolio of end-to-end software and consulting solutions. The portfolio is supported by a state-of-the-art IT ecosystem including the AX4 logistics platform with some 500,000 users worldwide and the Supply Chain Suite (SCS) for the data-driven analysis, simulation, and optimization of logistical processes.

Industries Software helps organizations of all sizes digitally transform using software, hardware and services from the Siemens Xcelerator business platform. Siemens' software and the comprehensive digital twin enable companies to optimize their design, engineering and manufacturing processes to turn today's ideas into the sustainable products of the future. From chips to entire systems, from product to process, across all industries, Siemens Digital Industries Software is where today meets tomorrow.

Siemens Digital Logistics

Christian Wendt
Head of Marketing & Communications
Email: christian.wendt@siemens.com

Siemens Digital Industries Software PR Team
Email: press.software.sisw@siemens.com

Note: A list of relevant Siemens trademarks can be found here. Other trademarks belong to their respective owners.

Go back

© Siemens Digital Logistics 2024
Settings saved
Privacy settings

We respect your privacySiemens and certain third parties use cookies on "siemens.com". For details on the types of cookies, their purpose and the entities involved, please see our Cookie Notice. Please consent to the use of cookies by clicking "Allow All" to have the best possible user experience on our websites. You can also set your preferred preferences or reject cookies (except for strictly necessary cookies).

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close